Privacyverklaring
AVG (algemene verordening gegevensbescherming)

Vestigia BV, gevestigd aan Spoorstraat 5, 3811MN te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Overige contactgegevens:

Website: https://www.vestigia.nl/

Telefoon: 033-2779200

 

Onze functionaris voor gegevensbescherming van Vestigia BV is mw. S. van Dijk. Zij is te bereiken via s.vandijk@vestigia.nl

 

Vestigia BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  •  Voor- en achternaam
  • -Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer (indien van toepassing)

 

Onze website en ons bedrijf hebben niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken. Wij kunnen echter niet altijd controleren wie onze website bezoekt.  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming toch over bijzondere en/of persoonlijke gegevens beschikken, neem dan contact met ons op via info@vestigia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor de volgende doelen :

  •  Het afhandelen van uw opdrachten of betalingen
  •  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  •  Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Vestigia BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen ook geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor individuele personen. We doelen hierbij op besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vestigia BV) tussen zit.

 

Vestigia BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Sollicitanten: 1 jaar;

Aanvragers van informatieverzoeken: 3 jaar;

Contactpersonen van klanten, toeleveranciers en relaties: 5 jaar

Medewerkers, oud medewerkers en contractanten: 10 jaar

 

Vestigia BV deelt uitsluitend gegevens met derden indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Vestigia BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

U heeft het recht over uw eigen persoonsgegevens te beschikken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@vestigia.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u dan een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Vestigia BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

 

Tenslotte wijzen wij u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Privacyverklaring- AVG

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?