Erfgoed en Ruimtelijk Advies

Bij het voorbereiden van nieuwe ontwikkelingen en het formuleren van ruimtelijke plannen komen in veel gevallen – vroeg of laat – de aspecten archeologie, landschap, en/of cultuurhistorie aan de orde. Vestigia kan er voor zorgen dat deze aspecten op tijd inzichtelijk worden gemaakt, en de effecten daarop beoordeeld, zodat u als initiatiefnemer niet voor verrassingen komt te staan. Wij ondersteunen bij erfgoed en ruimtelijk advies. Dat kan helemaal aan het begin, snel en voor een lage prijs, via een quickscan of risico analyse.  Later in het proces van planvorming verzorgen wij gedegen inventarisaties en aspectrapportages, gekoppeld aan effectvergelijkingen of deskundige input in bijvoorbeeld milieueffectrapportages, bestemmings- , omgevings- en beeldkwaliteitsplannen.

Waar mogelijk en gewenst kunnen we kunnen we verschillende aspectonderzoeken, bijvoorbeeld voor archeologie, cultuurhistorie, natuurlijk landschap en/of explosieven ook combineren.

De omgang met Archeologie en Erfgoed in ruimtelijke plannen roept helaas nogal eens de nodige vragen op bij wie daar voor het eerst mee te maken krijgt. Voor hen zijn nut en noodzaak van verschillende werkzaamheden lang niet altijd even goed navolgbaar. Heeft u behoefte aan praktisch advies of een 2nd opinion. Ook daarmee zijn wij eigenaren en ontwikkelaars graag van dienst.

Hulp nodig bij Erfgoed en Ruimtelijk advies?

Hieronder vindt u de diensten die wij kunnen bieden:

  • (Gecombineerde) Quickscan, risicoanalyse
  • Archeologisch bureauonderzoek conform KNA
  • Bouwhistorische verkenning, opname en waardering, Monumenteninventarisatie
  • Historic Impact Assesment (HIA’s), Cultuurhistorische Effectrapportage (CHER’s)
  • AHN-analyse, historisch geografische en aardkundige analyse
  • Aspect rapportages in het kader van Millieueffectrapportage, Planstudies en Trajectnota’s
  • Ruimtelijke onderbouwing bij Omgevings- en Bestemmingsplannen, Beeldkwaliteitsplannen, Omgevingsvisies
  • Gecombineerde archeologische cultuurhistorische OCE en milieuonderzoeken
  • Second opinion en Toetsing
Erfgoed en ruimtelijk advies

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?