Opdrachtgever
Triborgh Gebiedsontwikkeling
Situatie
Uitbreiding van Udenhout door nieuwbouw woningen
Opdracht
Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven
Verleende Diensten
PvE
Proefsleuven
Uitwerking
Publicatie
Locatie
Udenhout, Tilburg
Periode
2019

Nieuwbouw aan de Udenhoutseweg te Udenhout

Triborgh Gebiedsontwikkeling is voornemens een aantal nieuwe woningen te bouwen binnen plangebied Berk & Hout aan de Udenhoutseweg te Udenhout in de gemeente Tilburg. Voor het plangebied is in 2018 een bureau- en booronderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is vastgesteld dat er voor het plangebied een middelhoge tot hoge archeologische verwachting geldt. Daarop is geadviseerd een proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Hiervoor is door Vestigia een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Met dit PvE als uitgangspunt is in 2019 een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd. De algemene vraagstelling voor het onderzoek is of er binnen het onderzoeksgebied nog archeologische resten aanwezig zijn uit de periode Laat-Paleolithicum – Nieuwe tijd, en hoe deze resten kunnen worden gewaardeerd.

Het proefsleuvenonderzoek heeft een onverwachte en bijzondere uitkomst gekregen. Specifieke aanwijzingen voor een bepaalde periode of een bepaald complextype waren er op grond van het uitgevoerde vooronderzoek eigenlijk niet. De vondst van een goed geconserveerd grafveld uit de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd illustreert maar weer de onverwachte kant van de archeologie. Zeker wanneer het gaat om bijzondere complextypen als prehistorische grafvelden, met één van de gangbare nederzettingsterreinen afwijkende vondst- en sporendistributie.

Om het grafveld zelf in dit stadium zo min mogelijk te verstoren is besloten om het resterende onderzoek primair te richten op het opzoeken van de grenzen van het grafveld, maar de kern daarvan verder te sparen. Het mogelijk nog aanwezige aantal graven wordt geschat op minimaal 200.

Urnenvelden uit de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd zijn op de Zuid-Nederlandse zandgronden weliswaar een redelijk goed bekend verschijnsel, er is echter wel een aantal aspecten te noemen die dit grafveld vanuit het oogpunt van onderzoek potentie meer dan bovengemiddeld maken; Het grafveld is in vergelijking tot de meeste andere grafvelden in Zuid-Nederland goed geconserveerd, het is waarschijnlijk compleet aanwezig binnen het plangebied. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor aantasting van de sporen nog vondsten door moderne bodembewerking. Het grafveld is dus in archeologische termen zeker behoudens waardig en eigenlijk ook monumentwaardig in de zin dat het voldoet aan de criteria voor bescherming als archeologisch monument.