Opdrachtgever
Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
Situatie
Zomerbedverlaging
Opdracht
Voorbereiding, technisch advies, aanbesteding en contractbeheersing opgraving en berging IJsselkogge
Verleende diensten
Voorbereiding
Aanvullend historisch onderzoek
Variantenanalyse
Kostenraming
Risicoanalyse
Marktconsultatie
Programma's van Eisen,
Vraagspecificatie Eisen,
Vraagspecificatie Proces
Contractbeheersing
Gunningadvies
Systeemgerichte contractbeheersing
Product-, proces-, en systeemtoetsen
Waarnemingen
Bouwoverleg
Locatie
IJssel, gemeente Kampen
Conserveringslocatie Batavialand, gemeente Lelystad
Periode
2014-2017

Berging IJsselkogge Kampen

Bij de voorbereidingen voor de zomerbedverlaging van de IJssel zijn in 2011 ter hoogte van Kampen vlakbij elkaar het wrak van een 15e-eeuwse vrachtvaarder, een zogenaamde kogge, en twee kleinere schepen gevonden. Met name de compleetheid en conserveringstoestand van de kogge was zodanig dat sprake is van een zeldzame en daardoor behoudenswaardige archeologische vondst. Rijkswaterstaat heeft daarom in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de provincie Overijssel en de gemeente Kampen besloten een uiterste inspanning te leveren om het schip en de overige archeologische resten veilig te stellen.

Aan de combinatie Infram-Vestigia is vervolgens opdracht verleend om de mogelijkheden tot zo volledig mogelijke berging nader uit te werken en de aanbesteding van dit werk voor te bereiden.

De werkzaamheden van Vestigia betreffen:

  1. het uitvoeren van een aantal nadere archeologische, technische studies en analyse van verschillende varianten en scenario’s voor berging en conservering van een compleet schip;
  2. het opstellen van een realistische kostenraming voor het project, gekoppeld aan een risico-analyse;
  3. het opstellen van de archeologische Programma’s van Eisen voor de opgraving onderwater en de conservering van de gevonden wrakken, waarbij uitgegaan moest worden van het voorkeursscenario en een terugval scenario;
  4. het begeleiden van de marktconsultatie gericht op zowel de bergingswereld als het archeologisch bedrijfsleven;
  5. het adviseren en beoordelen van de aanbesteding van de totale uitvoering verdeeld over meerdere percelen.

Na de succesvolle aanbesteding ondersteunt Vestigia de contractmanager van RWS op archeologisch en technisch vlak bij de contractbeheersing.