Opdrachtgever
Rijkswaterstaat Noord-Brabant
WillemsUnie
Movares
Situatie
Realisatie kanaaltracé in een historisch landschap met archeologische vindplaatsen
Opdracht
Vooronderzoek en projectmanagement
Verleende diensten
Vooronderzoek
Bureauonderzoek
Booronderzoek
Proefsleuvenonderzoek
Projectmanagement
Programma van Eisen
Aanbesteding
Directievoering
Publiekscommunicatie
Locatie
Tracé Máximakanaal, gemeente 's-Hertogenbosch
Periode
2008-2015

Maximakanaal

In het kader van de aanleg van het Máximakanaal in opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant, heeft Vestigia diverse onderzoeken uitgevoerd en gecoördineerd. Het 9 kilometer lange kanaal is aangelegd tussen de Maas en de Zuid-Willemsvaart langs de plaatsen Rosmalen en ’s-Hertogenbosch. Het tracé van het kanaal doorsnijdt delen van het rivierenlandschap van de Maas, de Maasdijk bij Empel, de dekzandrug van Hintham en het rivierdal van de Aa.

De werkzaamheden van Vestigia betroffen:

  1. uitvoeren van bureauonderzoek en booronderzoeken;
  2. opstellen van Programma’s van Eisen (PvE’s) voor vervolgonderzoek: 15 locaties proefsleuven, 6 vindplaatsen opgraven en 10 locaties archeologisch begeleiden;
  3. adviseren over en beoordelen van de aanbesteding van diverse onderzoeken (budget € 2,5 M);
  4. toezicht houden op en directievoeren over de onderzoeken, van voorbereiding tot en met deponeren van de resultaten;
  5. coördineren van de werkzaamheden van de civiele aannemer (WillemsUnie) en het archeologisch onderzoek (3 bedrijven);
  6. maandelijks rapporteren naar Rijkswaterstaat en de WillemsUnie over het uitgevoerde onderzoek op inhoudelijk resultaat, beheersaspecten (tijd en geld) en advies over eventueel vervolgonderzoek per locatie;
  7. zorgen voor goedkeuringstraject van alle PvE’s en rapportages door het bevoegd gezag;
  8. presenteren van de onderzoeksresultaten tijdens open dagen, op publieke evenementen in de regio en in het bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat.

Belangrijke resultaten waren de ontstaansgeschiedenis van het landschap, de laatmiddeleeuwse bewoningsgeschiedenis van het dal van de Aa, de stellingen van het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629 en de aanleg en onderhoud van de Maasdijk bij Empel.