Opdrachtgever
Graaf Reinald Alliantie
Situatie
Dijkversterking Noordelijke Waaldijk
Opdracht
Inventarisatie boven- en ondergronds erfgoed, Historic Impact Assessment, aspectrapport MER. uitvoeren proefssleuven opgraving, booroonderzoek en begeleiden
Verleende diensten
Advies
Projectmanagement
Veldwerk
Rapportages
Locatie
Tussen Gorinchem en Waardenberg
Periode
2017-2021

Inpassing boven- en ondergronds erfgoed binnen de Dijkversterking Gorinchem Waardenburg

De dijkversterking van de noordelijke Waaldijk tussen Waardenburg in Gelderland en de vestingstad Gorinchem moet in 2021 zijn aanvang nemen. In de aanloop hiernaartoe heeft de uitvoerder daarvan, de Graaf Reinald Alliantie, Vestigia opdrachtgegeven het bovengrondse (historisch landschap, gebouwde monumenten) en ondergrondse (erfgoed) erfgoed in kaart te brengen en te adviseren over het ontzien van waardevolle resten en de inpassing daarvan in het dijkontwerp.  Belangrijke cultuurhistorische waarden worden gevormd door de restanten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie die op de nominatie staat om door UNESCO te worden aangewezen als Werelderfgoed. Vestigia heeft daartoe om te beginnen een uitgebreide historische inventarisatie uitgevoerd en vervolgens door middel van veldverkenningen en booronderzoek die informatie aangevuld. De resultaten zijn onder andere verwerkt in een Cultuurhistorische aspect rapportage als onderdeel van de Milieueffectrapportage en in een zogenaamde Historic Impact Assesment (HIA) die ook gebruikt kan worden als een van de bouwstenen in het nominatiedossier voor het Werelderfgoed. In 2021 zijn nog verschillende aanvullende veldonderzoeken voorzien. Uiteindelijk moeten al deze onderzoeken resulteren in een dijkontwerp en uitvoeringsplan waarbinnen de resten van de Waterlinie zo veel als mogelijk worden ontzien en zelfs beter zichtbaar en belefbaar worden gemaakt.