Archaeological Fieldwork

Vestigia is fully qualified to carry out all archaeological fieldwork, on land and in the sea, from evaluation and excavation to watching briefs. We work closely with our clients, their consultants and onsite contractors to develop strategies that take account of the pressures of development and construction whilst fulfilling the necessary planning conditions. We believe that fieldwork that is not based on an early-stage risk appraisal can often end up being an expensive and inconclusive exercise. We therefore almost always advise our clients to begin with a thorough desk-based assessment of an area.  In this way we can verify the type of archaeology we expect to find, whether there has been previous disturbance to the terrain and what techniques will be most appropriate for further research.

We provide our clients with reliable and pragmatic advice on appropriate archaeological evaluation strategies and targeted techniques. These can include fieldwalking, geophysical survey, geoarchaeological boreholes, deposit modelling, trial trenching and the excavation of test pits. On the basis of our archaeological evaluations we  provide information on the nature, extent and significance of the archaeological remains present on the site. This information allows an accurate assessment of any implications for the development itself and forms the basis for a research design or Written Scheme of Investigation and budget to be made for any subsequent mitigation work.

During trial trenching and excavations our senior archaeological field staff are permanently on hand and are experienced at working flexibly and communicating with construction teams. This enables decisions to be made quickly in the field, avoiding unnecessary delay and costs. Our field teams all make use of timesaving digital registration and documentation systems. For the conservation of archaeological finds we have an in-house conservation specialist.

Watching briefs are carried out as a strategy for mitigation on sites where full-scale excavation is not deemed necessary. Our team work closely with the groundwork contractors to ensure adequate monitoring and rapid recording of any archaeological and built heritage evidence uncovered whilst ensuring that site progress is maintained.

It is often possible to work more cost-effectively by combining different research disciplines within a project. We often work with our client’s own geotechnical engineers to combine site investigation work. Vestigia also has a network of qualified partners with which we can effectively integrate explosive or soil decontamination fieldwork with archaeological research, saving our clients time and money.

Examples of services and products we provide:

 • Desk-based Assessment
 • Geoarchaeological borehole research
 • Geophysics and Historic Landscape survey
 • Fieldwalking surveys
 • Recording of Built Heritage
 • Trial trenching
 • Archaeological excavation
 • Watching briefs

Vestigia is volledig gekwalificeerd en geëquipeerd voor het uitvoeren van archeologische vooronderzoeken, opgravingen en begeleidingen op het land, en aan- op- en onderwater. Zonder gedegen bureauonderzoek is veldonderzoek echter vaak een kostbare en nogal doelloze exercitie. Wij adviseren daarom vrijwel altijd om eerst via een bureaustudie te verifiëren wat voor archeologie verwacht wordt, of de bodem al niet eerder verstoord is, en wat de meest geëigende techniek om in uw situatie toe te passen is. Onze aanpak in het veld onderscheidt zich van anderen doordat wij bij de voorbereiding en uitvoering ervan, maximaal rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen van het bouw- en constructieproces van onze opdrachtgevers.

U kunt van ons een eerlijk advies over de beste opsporingsmethodiek verwachten. Booronderzoeken voeren wij zowel handmatig als mechanisch uit. De inzet van geofysische prospectiemethoden is sterk afhankelijk van bodemeigenschappen van een gebied en het soort archeologie dat verwacht wordt. In onze rapportages geven we een no nonsens beeld van de aard, omvang en waarde van de aangetroffen archeologie. Waar nodig vertalen we deze informatie naar een betrouwbare analyse van de gevolgen voor het (bouw)project, eventuele benodigde aanvullende archeologische werkzaamheden (opgraving of inpassing) en de bijkomende kosten.

Bij onze opgravingen, het graven van proefsleuven en het uitvoeren van archeologische begeleidingen staat de senior archeoloog ook altijd zelf in het veld. Hij of zij kan op basis van kennis en ervaring de feitelijke situatie ter plaatse immers het beste beoordelen en onnodig oponthoud en kosten vermijden. Onze veldteams maken gebruik van tijdbesparende digitale registratietechnieken. Voor de conservering en restauratie van archeologische voorwerpen beschikken we in huis over een eigen laboratorium en conserveringsspecialist.

Archeologische begeleidingen worden soms uitgevoerd in situaties waar vooronderzoek of opgraving vooraf niet uitvoerbaar is, of als laatste controle op plaatsen waar bij het vooronderzoek onvoldoende duidelijke aanwijzingen voor waardevolle archeologie zijn gevonden. Onze veldteams werken in dat soort situaties nauw samen met het bouwteam van de opdrachtgever om te zorgen dat de eventueel noodzakelijke documentatie van aangetroffen erfgoed snel en met een minimum aan overlast voor hem gebeurt.

Tenslotte is er soms kostenbesparing en efficiëntiewinst te boeken door verschillende onderzoeksdisciplines te combineren. Vestigia kan in die gevallen samen met haar gekwalificeerde partners combinatie-onderzoek op het gebied van explosieven en bodemverontreiniging verzorgen.

Wij bieden de volgende diensten onder onze expertise Veldwerk:

 • Bureauonderzoek (BO)
 • Booronderzoek (IVO verkennend of karterend)
 • Geofysisch onderzoek
 • Veldverkenning en veldinspecties
 • Bouwhistorische verkenningen en opnames
 • Archeologisch proefsleuvenonderzoek (IVO-P)
 • Archeologische Opgraving (DO)
 • Archeologische begeleiding (AB)
 • Conservering van archeologische voorwerpen
 • Archeologie & Explosieven onderzoek
 • Archeologie & Milieuonderzoek

 

Archaeological Fieldwork

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?