Opdrachtgever
Waterschap Vallei en Veluwe
Combinatie GMB Civiel-Oldenkamp
C.M. Baars & Zn
Situatie
Buitendijkse aanberming Arkemheense Zeedijk en Oostdijk en aanleg tijdelijke vaargeulen Nijkerkernauw
Opdracht
Waarborgen behoud van archeologie binnen de werkzaamheden conform het gemeentelijk archeologiebeleid van Nijkerk en Bunschoten
Verleende diensten
Advies
Bureauonderzoek
Programma's van Eisen
Inventariserend onderzoek op en onder water
Archeologische begeleiding
Locatie
Nijkerkernauw, gemeenten Nijkerk en Bunschoten
Periode
2014-2015

Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren

Waterschap Vallei en Veluwe werkt aan de veiligheid van de dijken langs de Zuidelijke Randmeren en de oostkant van de Eem. In dit kader heeft de combinatie GMB Civiel BV – Oldenkamp BV werkzaamheden uitgevoerd aan de Arkemheense Zeedijk en Oostdijk bij Spakenburg en Nijkerk. Onderdeel van de werkzaamheden was het aanbrengen van een buitendijkse steunberm. Hiervoor werd samengewerkt met C.M. Baars & Zn BV. Het stortsteen voor de buitendijkse aanberming werd over water aangevoerd in verband met de kwetsbaarheid van de bestaande dijk. Het Nijkerkernauw is buiten de bestaande vaargeul zeer ondiep. Daarom was het noodzakelijk tijdelijke vaargeulen te realiseren tussen de bestaande vaargeul en de dijk en parallel aan de dijk om de buitendijkse aanberming uit te kunnen voeren.

Voor de waterbodem van het Nijkerkernauw geldt buiten de bestaande vaargeul een archeologische verwachting, waardoor voorafgaand aan de civiele werkzaamheden eerst archeologisch onderzoek moest worden uitgevoerd. Vestigia heeft in opdracht van het waterschap en de aannemers diverse onderzoeken uitgevoerd om aan de eisen van de gemeenten Nijkerk en Bunschoten te voldoen. Doel was de archeologie in het project optimaal te borgen zonder dat dit tot excessieve kosten zou leiden of het project zou vertragen.

De archeologische werkzaamheden besloegen het opstellen van een bureauonderzoek, het opstellen van Programma’s van Eisen voor en het uitvoeren van de vervolgonderzoeken waaronder Inventariserend Onderzoek Opwater met behulp van side scan sonar en magnetometer, Inventariserend onderzoek Onderwater door middel van duikinspecties naar aangetroffen objecten en de archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden. Bij het onderzoek zijn diverse (mogelijke) scheepswrakken aangetroffen, hetgeen onder andere leidde tot de aanpassing van de ligging van de tijdelijke vaargeulen. Daarnaast heeft Vestigia een rol gespeeld in de afstemming tussen waterschap, aannemers en gemeenten.